Sau những  giờ lên lớp, giáo viên trường THCS Thụ Hậu có nhiều hoạt động thiết thực cải tạo cảnh quan trường xanh -sạch - đẹp.