Thực hiện  hướng dẫn  số 13 - HD/ĐU ngày 24  tháng 11 năm 2018 của Đảng ủy xã Ích Hậu về công tác đánh giá phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018, ngày 13 ...